Inwestowanie w rynek obligacji jest bardzo popularnym sposobem ochrony kapitału przed inflacją. Wraz ze wzrostem inflacji tradycyjny rynek obligacji traci na konkurencyjności. Coraz częściej jego miejsce zajmują inne instrumenty inwestycyjne. Wraz z rozwojem i popularnością funduszy ETF inwestorzy, przy pomocy tych innowacyjnych produktów, decydują się na skorzystanie z szansy uczestnictwa w handlu na rynku obligacji. Przyjrzymy się, w jaki sposób fundusze ETF wpływają na handel na rynku obligacji, jakie przynoszą korzyści oraz jakie ograniczenia wynikają z handlu ETF-ami.

Zasady działania funduszy ETF na rynku obligacji

Fundusze ETF to fundusze indeksowe, będące pochodnymi instrumentami inwestycyjnymi śledzącymi wybrany indeks rynkowy lub grupę aktywów, które nazywamy aktywami bazowymi. W przypadku rynku obligacji, fundusze ETF starają się odwzorować indeksy obligacji. Obligacje to dłużne papiery wartościowe obejmujące różne rodzaje długu emitowanego przez rządy, korporacje lub instytucje finansowe. W odróżnieniu od tradycyjnych funduszy inwestycyjnych, które bardzo często inwestują w obligacje, mechanizm działania funduszy ETF pozwala na kupno lub sprzedaż jednostek w czasie rzeczywistym. Jest to zasada działania podobna do rynku akcji, gdzie transakcje są wykonywane w czasie otwarcia giełd.

Korzyści z inwestowania w fundusze ETF na rynku obligacji

Niezaprzeczalnym atutem funduszy ETF jest dywersyfikacja portfela obligacji. Dzięki jednemu funduszowi ETF, możemy posiadać udziały w wielu różnych emisjach obligacji, co minimalizuje ryzyko związane z potencjalną niewypłacalnością jednego z emitentów. Pozwala to również na uśrednianie ceny zakupu, nie tylko pomiędzy różnymi emisjami tych samych obligacji, ale również między różnymi obligacjami.

Fundusze ETF oferują bardzo dużą płynność. Dzięki dużemu zainteresowaniu oraz możliwości wykonywania transakcji w czasie rzeczywistym są bardzo popularnym celem inwestycji. Stoi to przeciwieństwie do tradycyjnego handlu obligacjami, gdzie sprzedaż akcji ograniczona jest czasowo i zamraża zainwestowane pieniądze do czasu ich wykupu. Może to być okres od kilku miesięcy do nawet kilkunastu lat. Właśnie z tego powodu obligacje są głównie celem zainteresowania inwestorów długoterminowych. ETF dają możliwość zysku dla osób skupionych na krótko i średnioterminowym inwestowaniu.

Wprowadzenie funduszy ETF na rynek obligacji zmniejszyło koszty inwestycji w ten rodzaj aktywów. Tradycyjne fundusze obligacji często obarczone są opłatami za zarządzanie i dystrybucje, które mogą znacząco obciążać inwestora. Najczęściej koszty te są dużo niższe w przypadku funduszy ETF.

Inwestowanie w pojedyncze emisje obligacji może być trudne i dość kosztowne dla małych inwestorów. Fundusze ETF na rynku obligacji oferują bardzo łatwy dostęp, np. dzięki Saxo Bank Polska, który jest brokerem internetowym. Wystarczy posiadać konto na platformie inwestycyjnej i możemy kupować jednostki funduszy ETF na obligacje na wielu rynkach.

Zagrożenia przy inwestowaniu w ETF-y na obligacje

W założeniu fundusze ETF śledzą wybrane indeksy obligacji, jednak nie ma gwarancji, że ich wyniki będą identyczne z wynikami indeksu. Od czasu do czasu może dojść do odstępstwa od indeksu z powodu opłat zarządzania oraz innych kosztów. Wahania te są nieprzewidywalne i nawet jeżeli nie zdarzają się za często, należy je uwzględnić przy kalkulacji ryzyka inwestycji.

Jak w przypadku każdych innych inwestycji, rynek obligacji niesie ze sobą naturalne ryzyko wahań cen. Warunki rynkowe, zmiany stóp procentowych, inflacja i oceny kredytowe emitentów mogą wpływać negatywnie na rynek obligacji, co przełoży się na wartość śledzącego go funduszy ETF.

Zdarza się również, że nie wszystkie emisje obligacji są dostępne na rynku wtórnym, przez co zdolność funduszu ETF do dokładnego odzwierciedlenia indeksu może być niższa. Mniej dokładne odzwierciedlenie indeksu może powodować bardziej wyraźne wahania jego wyceny.

Co warto wziąć pod uwagę przed decyzją inwestycji w fundusze ETF na obligacje?

Po pierwsze, należy określić nasz cel inwestycyjny i poziom akceptowalnego ryzyka. Jeżeli wybrane ETF-y na obligacje nie mieszczą się w ramach naszych założeń, należy wybrać inne aktywa.

Drugą sprawą jest typ obligacji w portfelu funduszu. Należy zwrócić uwagę na rodzaje obligacji, które znajdują się w portfolio funduszu ETF. Czy są to obligacje rządowe, korporacyjne, komunalne czy zabezpieczone. Każdy z tych typów charakteryzuje się inną rentownością oraz ryzykiem.

Należy również uwzględnić koszty prowadzenia portfela. O ile często koszty te są niższe, to zawsze stanowią pewien wkład w określenie rentowności naszej inwestycji.

Fundusze ETF jako nowoczesny instrument inwestycyjny staje się coraz popularniejszym narzędziem. W dobie spadku rentowności niektórych obligacji staje się on bardzo atrakcyjnym sposobem na inwestycje w cały rynek oraz zagraniczne emisje obligacji. Kwestią indywidualną inwestora jest decyzja, czy lepiej i łatwiej zainwestować w obligacje czy w fundusze ETF.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj